Thử thách cực lớn cho thầy Park sau lời phản biện từ bầu Hiển

Thể Thao

O̲m̲a̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲.̲

̲T̲r̲ò̲n̲ ̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲(̲H̲L̲V̲)̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲x̲u̲ô̲i̲ ̲c̲h̲è̲o̲ ̲m̲á̲t̲ ̲m̲á̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ử̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ở̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲1̲0̲/̲1̲0̲/̲2̲0̲1̲7̲)̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲k̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲ố̲n̲.̲ ̲Đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲h̲o̲ ̲G̲u̲u̲s̲ ̲H̲i̲d̲d̲i̲n̲k̲ ̲d̲ự̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲ ̲2̲0̲0̲2̲ ̲t̲r̲ô̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲đ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲H̲L̲V̲ ̲h̲ạ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲
̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲.̲ ̲G̲i̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲s̲o̲i̲ ̲x̲é̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲h̲o̲à̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲ở̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲x̲á̲c̲h̲ ̲v̲a̲l̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲à̲i̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲”̲.̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲m̲à̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲á̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲.̲ ̲Á̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲U̲2̲3̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲Á̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ã̲o̲ ̲t̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲T̲o̲p̲ ̲4̲ ̲A̲S̲I̲A̲D̲,̲ ̲T̲o̲p̲ ̲8̲ ̲A̲s̲i̲a̲n̲ ̲C̲u̲p̲,̲ ̲v̲ô̲ ̲đ̲ị̲c̲h̲ ̲A̲F̲F̲ ̲C̲u̲p̲,̲ ̲H̲C̲V̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲,̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲ ̲2̲0̲2̲2̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲.̲

̲Đ̲ã̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲h̲ô̲,̲ ̲x̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ì̲m̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲á̲n̲h̲ ̲h̲à̲o̲ ̲q̲u̲a̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲k̲h̲a̲o̲ ̲k̲h̲á̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲

̲M̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲i̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲4̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲ở̲ ̲s̲â̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲l̲ụ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲V̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲:̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲

̲B̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲ở̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲ý̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲.̲ ̲C̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲s̲ố̲ ̲ở̲ ̲s̲â̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲Đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲.̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Á̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ở̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲5̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲“̲a̲o̲ ̲l̲à̲n̲g̲”̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲“̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ẹ̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲â̲u̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲ ̲Ở̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲c̲a̲y̲ ̲đ̲ắ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲x̲a̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲v̲é̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲Q̲a̲t̲a̲r̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲h̲è̲ ̲2̲0̲2̲2̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲í̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲c̲ọ̲ ̲x̲á̲t̲ ̲ở̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲k̲ề̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲à̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲ở̲ ̲c̲ũ̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲.̲ ̲Đ̲ấ̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲t̲ồ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲ở̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲,̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲.̲

̲V̲ố̲n̲ ̲d̲ĩ̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲u̲a̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲ă̲n̲ ̲k̲h̲o̲ă̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲m̲à̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲u̲a̲.̲

̲T̲h̲u̲a̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲b̲i̲ế̲n̲,̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲u̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ờ̲ ̲n̲h̲ạ̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲m̲ò̲n̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ơ̲i̲ ̲c̲ạ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲s̲â̲n̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲u̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲ệ̲ ̲d̲à̲y̲ ̲d̲ạ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲o̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ệ̲t̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲

̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲“̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲,̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲5̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲,̲ ̲4̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲v̲a̲i̲ ̲(̲L̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲à̲n̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲(̲H̲ồ̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲)̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲“̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲”̲ ̲d̲u̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲g̲i̲á̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲2̲-̲3̲.̲

̲T̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲ệ̲ ̲V̲i̲e̲t̲t̲e̲l̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲U̲2̲2̲.̲ ̲C̲ứ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲U̲2̲2̲ ̲T̲a̲j̲i̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲“̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲”̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲“̲s̲ố̲c̲”̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲?̲

̲T̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲O̲m̲a̲n̲
̲T̲ừ̲ ̲M̲u̲s̲c̲a̲t̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲L̲B̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲ừ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲g̲.̲ ̲2̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲a̲u̲d̲i̲ ̲A̲r̲a̲b̲i̲a̲ ̲v̲à̲ ̲A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲“̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲ấ̲y̲”̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲ ̲m̲à̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲v̲í̲ ̲d̲ụ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲,̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ệ̲ ̲l̲ụ̲y̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲T̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲O̲m̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲b̲ã̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲.̲ ̲C̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Q̲u̲ế̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲c̲ó̲,̲ ̲v̲à̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲a̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ẳ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲H̲i̲ể̲n̲.̲

̲Nh̲ư̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ứ̲ ̲v̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲d̲ư̲ ̲â̲m̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲n̲u̲ố̲i̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ố̲c̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲e̲o̲.̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲,̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲m̲ó̲c̲.̲

̲L̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲g̲i̲á̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲O̲m̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲2̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ ̲v̲à̲ ̲S̲a̲u̲d̲i̲ ̲A̲r̲a̲b̲i̲a̲,̲ ̲O̲m̲a̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲ầ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲3̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲ở̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲(̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲1̲-̲0̲)̲.̲

H̲L̲V̲ ̲B̲r̲a̲n̲k̲o̲ ̲I̲v̲a̲n̲k̲o̲v̲i̲c̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ễ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲a̲i̲ ̲h̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ồ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ự̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲7̲ ̲b̲à̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲3̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲.̲ ̲B̲ộ̲ ̲b̲a̲ ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲l̲à̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲-̲ ̲Q̲u̲ế̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲-̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲O̲m̲a̲n̲ ̲-̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲S̲a̲u̲d̲i̲ ̲A̲r̲a̲b̲i̲a̲ ̲k̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ẹ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲.̲

̲L̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ự̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲s̲â̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ệ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲-̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ì̲a̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲c̲â̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲.̲ ̲Ở̲ ̲2̲ ̲b̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲V̲ũ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲u̲y̲,̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ở̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ở̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲ù̲ ̲x̲ì̲,̲ ̲t̲h̲ô̲ ̲r̲á̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲p̲h̲a̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲U̲A̲E̲ ̲h̲a̲y̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲.̲ ̲C̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲H̲ả̲i̲,̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲m̲ả̲n̲g̲ ̲m̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲

̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ự̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲-̲s̲e̲o̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲d̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲c̲ố̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲?̲ ̲P̲h̲á̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲i̲ ̲d̲ớ̲p̲ ̲O̲m̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲4̲ ̲ở̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲b̲a̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲ ̲C̲u̲p̲ ̲2̲0̲2̲2̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲2̲3̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲1̲0̲ ̲(̲g̲i̲ờ̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲đ̲ó̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲h̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲.