Tiền đạo Tiến Linh được LĐBĐ Châu Á bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất

Thể Thao

L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼(̼A̼F̼C̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼O̼m̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼9̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼7̼3̼,̼3̼8̼%̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼

 

 

̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼O̼m̼a̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

 

 

̼[̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼F̼C̼]̼

̼X̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼A̼l̼ ̼B̼u̼r̼a̼i̼k̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼(̼8̼,̼2̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼r̼d̼a̼r̼ ̼A̼z̼m̼o̼u̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼(̼8̼,̼0̼8̼%̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼ ̼H̼e̼u̼n̼g̼-̼m̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼8̼1̼%̼ ̼v̼à̼ ̼2̼,̼4̼1̼%̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼“̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼d̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼F̼I̼F̼A̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

 

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼r̼j̼a̼h̼ ̼(̼U̼A̼E̼)̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼1̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼p̼h̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼6̼,̼7̼%̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼n̼i̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼1̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼e̼c̼a̼m̼e̼x̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼/̼.̼