Tìm thấy ᴛʜɪ ᴛʜể hai cha con sau 3 ngày bị nước ʟũ ᴄᴜốɴ ᴛʀôɪ

Tin Tức

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼;̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼)̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼k̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

 

̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼v̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼é̼̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼đ̼u̼ố̼̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼

̼N̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼đ̼u̼ố̼̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼c̼ả̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼s̼ỹ̼̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼̼p̼,̼ ̼ủ̼̼n̼g̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼đ̼ỡ̼̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼̼k̼ ̼L̼ắ̼̼k̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼1̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼̼p̼,̼ ̼ủ̼̼n̼g̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼s̼ỹ̼̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼.̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼E̼a̼ ̼T̼u̼l̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼

̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼c̼h̼ả̼̼y̼ ̼x̼i̼ế̼̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼c̼ả̼̼n̼h̼ ̼h̼ế̼̼t̼ ̼s̼ứ̼̼c̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

 

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼đ̼ỡ̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ắ̼̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼̼i̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼ó̼̼p̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼1̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼.̼