Tóm Tắt Cuộc Đời Thiện Tâm Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

Tin Tức

Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼
̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼.̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼g̼à̼i̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼S̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼o̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ì̼”̼.̼

 

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼h̼í̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼.̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼8̼9̼7̼ ̼-̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼T̼ị̼c̼h̼ ̼(̼1̼9̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼(̼1̼9̼1̼7̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

 

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ù̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ố̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼”̼.̼ ̼L̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼“̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼m̼ề̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

̼N̼g̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼à̼m̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼S̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ở̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼:̼ ̼“̼C̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼T̼u̼ệ̼:̼ ̼“̼Đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼ù̼n̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼…̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼”̼.