Tổng thầu T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ cho rằng không có nghĩa vụ phải thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước tại dự án Cát Linh – Hà Đông.

Tin Tức

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

 

 

̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼;̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼ ̼(̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

 

 

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ỏ̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼d̼ầ̼m̼…̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼.̼2̼3̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼

 

 

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼E̼P̼C̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

 

 

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.