Tự hào cô bé Thu Nhi bán vé số trở thành nhà vô địch WBO thế giới

Thể Thao

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼W̼B̼O̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼W̼B̼O̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼E̼t̼s̼u̼k̼o̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

 

 

̼C̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼W̼B̼O̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼m̼i̼n̼i̼m̼u̼m̼ ̼E̼t̼s̼u̼k̼o̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼W̼B̼O̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼a̼d̼a̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼.̼

 

 

D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼a̼d̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼o̼x̼i̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼o̼á̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼o̼v̼e̼r̼h̼a̼n̼d̼ ̼(̼m̼ó̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼í̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼A̼n̼s̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼b̼o̼x̼i̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼6̼ ̼–̼ ̼9̼4̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

 

 

T̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼d̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

 

̼

P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼M̼a̼i̼ ̼B̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼o̼x̼i̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼!̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼o̼x̼i̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼C̼o̼c̼k̼y̼ ̼B̼u̼f̼f̼a̼l̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼