U23 Việt Nam thắng Đài Loan 1-0, Mở toang cánh cửa ở vòng loại Giải U23 châu Á

Thể Thao

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼1̼-̼0̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼I̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼y̼r̼g̼y̼z̼s̼t̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

 

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ẻ̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼i̼ ̼G̼u̼a̼n̼-̼P̼e̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼l̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼o̼l̼o̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼G̼u̼a̼n̼-̼P̼e̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ô̼,̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

 

 

̼C̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼2̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼G̼u̼a̼n̼-̼P̼e̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼5̼,̼ ̼C̼h̼e̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼h̼-̼H̼u̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼1̼-̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼I̼.̼