Vy Oanh đang có mặt ở Công an TP.HCM để làm đơn yêu cầu ᴋʜởɪ ᴛố bà Nguyễn Phương Hằng

Sự Kiện

V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼-̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼

 

 

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼/̼1̼0̼)̼.̼

 

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼V̼i̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼“̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼

 

 

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼

̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼

̼”̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

 

 

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼6̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼o̼ ̼t̼r̼á̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼ ̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼”̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼