ҳóɬ ҳą ŋɠườı đàŋ ôŋɠ ƈɧở ᴛʀᴏ ᴄốᴛ ۷ợ ۷ề զųê, ɧếɬ ɬıềŋ ℘ɧảı ҳıŋ ƈơɱ ƈɧąყ để ᴄúɴɢ ۷ợ ɖọƈ đườŋɠ

Tin Tức

‘̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼’̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.
̼N̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.

 

 

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.

̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.

 

 

̼C̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼1̼3̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼.

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼e̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼9̼.

 

 

̼“̼K̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼4̼.̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ủ̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ũ̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼

 

 

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼C̼h̼ở̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ê̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼u̼ ̼C̼h̼í̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ổ̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼.

̼“̼M̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ể̼.

 

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼.

̼“̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼.